HYLIFE GLOBAL FOOD

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด

วิสัยทัศน์

เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการผลิตและส่งออกผักและผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในปี 2030

เรามุ่งหวังให้ผู้บริโภคทุกคนได้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภคเอง และเราตั้งเป้าที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในปี 2573

พันธกิจ

01: เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวกและปลอดภัยด้วยราคาที่เหมาะสม

 

02: เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง สนุกสนาน ภาคภูมิใจส่วนบุคคล และจิตวิญญาณของบริษัท

 

03: เพื่อนำระบบคุณภาพอาหารที่ได้มาตรฐานสากล เช่น GHPs (Good Hygiene Practices), (Hazard Analysis and Critical Control Points), BRC (British Retail Consortium) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงคุณภาพของอาหารที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง

 

04: เพื่อสร้างความสมดุลให้กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงลูกค้า ชุมชน พนักงาน และผู้ถือหุ้น

เราจะรับประกันสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพการทำงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

05: เพื่อรวมหลักการแห่งความยั่งยืนไว้ในผลิตภัณฑ์, การบริการ, และกระบวนการทำงานของเรา เราวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่และแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ค่านิยมหลัก

H

เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทีมจะทำงานอย่างเหนียวแน่น โดยสมาชิกแต่ละคนจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน คล้ายกับวงออร์เคสตราที่สร้างเสียงเพลงอันไพเราะ ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีความสุขและการส่งเสริมสมดุลชีวิตครอบครัวและบ้านที่แข็งแรง

G

ฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายด้วยใจเปิดกว้างเรียนรู้

พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรของเรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสำเร็จของเป้าหมายของเราได้รับการจัดระเบียบอย่างดีด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนทั้งมุมมองโดยรวมและแผนการดำเนินการ นอกจากนี้ เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมความคิดที่มีความสุขซึ่งส่งเสริมความเต็มใจที่จะได้รับความรู้ใหม่นอกเหนือจากกรอบที่มีอยู่

F

มีอนาคตมั่นคงและยั่งยืน

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสินค้า กระบวนการผลิต หรือบริการ รวมถึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การเดินทางของ บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด

มกราคม 2565

ก่อตั้ง บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 2565

ลงนามสัญญาว่าจ้างการผลิต (OEM) กับบริษัท Top 5 ของผู้ผลิตลำไยอบแห้ง โดยมียอดการขาย 70 ตู้คอนเทนเนอร์

สิงหาคม 2565

ส่งออกสินค้าลำไยอบแห้งครั้งแรกไปยังประเทศจีน

กันยายน 2565

ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมธุรกิจผลิตสินค้า (ผลไม้) แช่แข็งกับบริษัทคู่ค้า

ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติยอดการลงทุนประมาณ 422.87 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2565

เริ่มกระบวนการงานก่อสร้างสำหรับโรงงานในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 2565

Launched our products under the "Fresh Co" brand to Local store, Rimping.

Launch products under "Fun Co" brand to E-Commerce Channels, Shoppee, Lazada.

Plan to launch our products to Bahrain, Dubai and Mid-East Country.

Signed OEM Contract with Big Vacuum Frying and Drying Company as a Business Partner

เมษยน 2566

วางแผนการรับรองระบบคุณภาพอาหารระดับโลก (BRC), GHPs/HACCP

กุมภาพันธ์ 2567

วางแผนวางขายสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น

มิถุนายน 2567

วางแผนการรับรองระบบคุณภาพอาหารระดับโลก (BRC)

ปี 2568

ตั้งเป้าสร้างรายได้ขายต่อปีสูงถึง 400-500 ล้านบาท

ปี 2569

พิจารณาการขยายโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มรายได้จากการขาย

ปี 2571

ตั้งเป้าสร้างรายได้ขายต่อปีสูงถึง 800-1,000 ล้านบาท

ปี 2573

ตั้งเป้า เสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯให้กับสาธารณะชน (IPO) ในไทยหรือตลาดสิงคโปร์

ดร.บัณฑิต จำรัส (บีเจ)

สารจากผู้บริหาร

บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายและกระจายจากกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหาร

สำหรับแผนแม่บทโครงการ เราได้ทีมงานโครงการที่มีประสบการณ์สูงจากบริษัทผลิตอาหารชั้นนำ

ทีมงานโครงการได้จัดหาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้สำหรับการออกแบบกระบวนการและการก่อสร้างโรงงานของเรา

สถานที่ตั้งของโรงงานตั้งอยู่ในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้คุณภาพเยี่ยมเพื่อผลิตผักและผลไม้ของเรา

ความคืบหน้าของโครงการโดยรวมคาดว่าจะเสร็จสิ้นการออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงกระบวนการ BOI และระบบคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองภายในเดือนธันวาคม 2566

 

บริษัทของเรามีเป้าหมายที่จะนำระบบคุณภาพอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา

ตัวอย่างเช่น เราจะจัดตั้งทีมส่งเสริมการเพาะปลูกเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และผู้ปลูกของเราสำหรับ GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับโรงงานของเรา

นอกจากนี้ เราจะใช้ GAP เพื่อให้ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบของเราตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งส่งไปยังโรงงานแปรรูปของเรา

ในส่วนหนึ่งของการประมวลผล เราจะใช้ GHPs (แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) และ BRC (British Retail Consortium) เพื่อใช้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและจนถึงขั้นตอนการดำเนินงานของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารอร่อยและ แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารของเราได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์และปฏิบัติตามตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงลูกค้าของเรา