HYLIFE GLOBAL FOOD

วิสัยทัศน์

เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการผลิตและส่งออกผักและผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในปี 2030

เรามุ่งหวังให้ผู้บริโภคทุกคนได้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภคเอง และเราตั้งเป้าที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในปี 2573

พันธกิจ

01: เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวกและปลอดภัยด้วยราคาที่เหมาะสม

02: เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง สนุกสนาน ภาคภูมิใจส่วนบุคคล และจิตวิญญาณของบริษัท

03: เพื่อนำระบบคุณภาพอาหารที่ได้มาตรฐานสากล เช่น GHPs (Good Hygiene Practices), (Hazard Analysis and Critical Control Points), BRC (British Retail Consortium) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงคุณภาพของอาหารที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง

04: เพื่อสร้างความสมดุลให้กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงลูกค้า ชุมชน พนักงาน และผู้ถือหุ้น

เราจะรับประกันสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพการทำงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

05: เพื่อรวมหลักการแห่งความยั่งยืนไว้ในผลิตภัณฑ์, การบริการ, และกระบวนการทำงานของเรา เราวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่และแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ค่านิยมหลัก

H

เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทีมจะทำงานอย่างเหนียวแน่น โดยสมาชิกแต่ละคนจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน คล้ายกับวงออร์เคสตราที่สร้างเสียงเพลงอันไพเราะ ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีความสุขและการส่งเสริมสมดุลชีวิตครอบครัวและบ้านที่แข็งแรง

G

ฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายด้วยใจเปิดกว้างเรียนรู้

พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรของเรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสำเร็จของเป้าหมายของเราได้รับการจัดระเบียบอย่างดีด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนทั้งมุมมองโดยรวมและแผนการดำเนินการ นอกจากนี้ เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมความคิดที่มีความสุขซึ่งส่งเสริมความเต็มใจที่จะได้รับความรู้ใหม่นอกเหนือจากกรอบที่มีอยู่

F

มีอนาคตมั่นคงและยั่งยืน

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสินค้า กระบวนการผลิต หรือบริการ รวมถึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มบริษัทในเครือไฮไลฟ์กรุ๊ป